skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Testing Two Tools for Multimodal Navigation

Liljedahl, Mats ; Lindberg, Stefan ; Delsing, Katarina ; Polojärvi, Mikko ; Saloranta, Timo ; Alakärppä, Ismo; Kiyokawa, Kiyoshi

Advances in Human-Computer Interaction, 2012, Vol.2012, 10 pages [Tạp chí có phản biện]

Hindawi Journals

ISSN: 1687-5893 ; E-ISSN: 1687-5907 ; DOI: 10.1155/2012/251384

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Testing Two Tools for Multimodal Navigation

Liljedahl, Mats ; Lindberg, Stefan ; Delsing, Katarina ; Polojärvi, Mikko ; Saloranta, Timo ; Alakärppä, Ismo

Advances in Human-Computer Interaction, 2012, Vol.2012 [Tạp chí có phản biện]

SwePub (National Library of Sweden)

ISSN: 1687-5893 ; ISSN: 1687-5893 ; DOI: 10.1155/2012/251384

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Testing Two Tools for Multimodal Navigation

Liljedahl, Mats ; Lindberg, Stefan ; Delsing, Katarina ; Polojärvi, Mikko ; Saloranta, Timo ; Alakärppä, Ismo; Sonic Studio ; Sonic Studio ; Sonic Studio ; Interactive Institute

Advances in Human-Computer Interaction, 2012, Vol. 2012 [Tạp chí có phản biện]

Uppsala University Library

ISSN: 1687-5893 ; DOI: 10.1155/2012/251384

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Testing two tools for multimodal navigation.(Research Article)(Report)

Liljedahl, Mats ; Lindberg, Stefan ; Delsing, Katarina ; Polojarvi Mikko ; Saloranta, Timo ; Alakarppa, Ismo

Advances in Human-Computer Interaction, 2012 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1687-5893 ; DOI: 10.1155/2012/251384

Toàn văn sẵn có

5
Testing Two Tools for Multimodal Navigation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Testing Two Tools for Multimodal Navigation

Liljedahl, Mats ; Lindberg, Stefan ; Delsing, Katarina ; Saloranta, Timo

Advances in Human-Computer Interaction, 2012, Vol.2012, pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1687-5893 ; E-ISSN: 1687-5907 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1155/2012/251384

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Testing Two Tools for Multimodal Navigation

Mats Liljedahl ; Stefan Lindberg ; Katarina Delsing ; Mikko Polojärvi ; Timo Saloranta ; Ismo Alakärppä

Advances in Human-Computer Interaction, 01 January 2012, Vol.2012 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1687-5893 ; E-ISSN: 1687-5907 ; DOI: 10.1155/2012/251384

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...