skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enduring good memories of infant trauma: Rescue of adult neurobehavioral deficits via amygdala serotonin and corticosterone interaction

Rincón-Cortés, Millie ; Barr, Gordon ; Mouly, Anne Marie ; Shionoya, Kiseko ; Nuñez, Bestina ; Sullivan, Regina

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 20 January 2015, Vol.112(3), pp.881-886 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.1416065112

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enduring good memories of infant trauma: rescue of adult neurobehavioral deficits via amygdala serotonin and corticosterone interaction.(NEUROSCIENCE)(Report)

Rincon-Cortes, Millie ; Barrd, Gordon A. ; Moulyf, Anne Marie ; Shionoya, Kiseko ; Nunez, Bestina S. ; Sullivan, Regina M.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Jan 20, 2015, Vol.112(3), p.881 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enduring good memories of infant trauma: Rescue of adult neurobehavioral deficits via amygdala serotonin and corticosterone interaction

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2015, Vol.112(3), pp.881-886 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

4
Enduring good memories of infant trauma: Rescue of adult neurobehavioral deficits via amygdala serotonin and corticosterone interaction
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enduring good memories of infant trauma: Rescue of adult neurobehavioral deficits via amygdala serotonin and corticosterone interaction

Rincón-Cortés, Millie ; Barr, Gordon A. ; Mouly, Anne Marie ; Shionoya, Kiseko ; Nuñez, Bestina S. ; Sullivan, Regina M.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 01/20/2015, Vol.112(3), pp.881-886 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1416065112

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enduring good memories of infant trauma: rescue of adult neurobehavioral deficits via amygdala serotonin and corticosterone interaction

Rincón-Cortés, Millie ; Barr, Gordon A ; Mouly, Anne Marie ; Shionoya, Kiseko ; Nuñez, Bestina S ; Sullivan, Regina M

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 20 January 2015, Vol.112(3), pp.881-6 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 25561533 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1416065112

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...