skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards zero training for brain-computer interfacing

Krauledat, Matthias ; Tangermann, Michael ; Blankertz, Benjamin ; Müller, Klaus-Robert

PloS one, 13 August 2008, Vol.3(8), pp.e2967 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 18698427 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0002967

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards Zero Training for Brain-Computer Interfacing (Towards Zero Training)

Krauledat, Matthias ; Tangermann, Michael ; Blankertz, Benjamin ; Müller, Klaus-Robert; Sporns, Olaf (Editor)

PLoS ONE, 2008, Vol.3(8), p.e2967 [Tạp chí có phản biện]

PLoS

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0002967

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards Zero Training for Brain-Computer Interfacing

Krauledat, Matthias ; Tangermann, Michael ; Blankertz, Benjamin

PLoS One, Aug 2008, Vol.3(8), p.e2967 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1371/journal.pone.0002967

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards Zero Training for Brain-Computer Interfacing

Krauledat, Matthias ; Tangermann, Michael ; Blankertz, Benjamin ; Müller, Klaus-Robert; Sporns, Olaf (editor)

PLoS ONE, 2008, Vol.3(8) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0002967 ; PMCID: 2500157 ; PMID: 18698427

Toàn văn sẵn có

5
Towards Zero Training for Brain-Computer Interfacing
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards Zero Training for Brain-Computer Interfacing

Krauledat, Matthias ; Tangermann, Michael ; Blankertz, Benjamin ; Müller, Klaus-Robert; Sporns, Olaf

PLoS ONE, 8/13/2008, Vol.3(8), p.e2967 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0002967

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards zero training for brain-computer interfacing

Matthias Krauledat ; Michael Tangermann ; Benjamin Blankertz ; Klaus-Robert Müller

PLoS ONE, Vol.3(8), p.e2967 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0002967

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...