skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Từ truy vấn gợi ý: keith d?
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potentials of Mean Force for Protein Structure Prediction Vindicated, Formalized and Generalized.(Research Article)

Hamelryck, Thomas ; Borg, Mikael ; Paluszewski, Martin ; Paulsen, Jonas ; Frellsen, Jes ; Andreetta, Christian ; Boomsma, Wouter ; Bottaro, Sandro ; Ferkinghoff - Borg, Jesper

PLoS ONE, Nov 10, 2010, Vol.5(11), p.e13714 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0013714

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potentials of Mean Force for Protein Structure Prediction Vindicated, Formalized and Generalized.(Research Article)

Hamelryck, Thomas ; Borg, Mikael ; Paluszewski, Martin ; Paulsen, Jonas ; Frellsen, Jes ; Andreetta, Christian ; Boomsma, Wouter ; Bottaro, Sandro ; Ferkinghoff-Borg, Jesper

PLoS ONE, Nov 10, 2010, Vol.5(11), p.e13714 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0013714

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potentials of Mean Force for Protein Structure Prediction Vindicated, Formalized and Generalized

Hamelryck, Thomas ; Borg, Mikael ; Paluszewski, Martin ; Paulsen, Jonas ; Frellsen, Jes ; Andreetta, Christian ; Boomsma, Wouter ; Bottaro, Sandro ; Ferkinghoff-Borg, Jesper

PLoS One, Nov 2010, Vol.5(11), p.e13714 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0013714

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potentials of Mean Force for Protein Structure Prediction Vindicated, Formalized and Generalized

Hamelryck, Thomas ; Borg, Mikael ; Paluszewski, Martin ; Paulsen, Jonas ; Frellsen, Jes ; Andreetta, Christian ; Boomsma, Wouter ; Bottaro, Sandro ; Ferkinghoff-Borg, Jesper; Flower, Darren R. (editor)

PLoS ONE, 2010, Vol.5(11) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0013714 ; PMCID: 2978081 ; PMID: 21103041

Truy cập trực tuyến

5
Potentials of Mean Force for Protein Structure Prediction Vindicated, Formalized and Generalized
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potentials of Mean Force for Protein Structure Prediction Vindicated, Formalized and Generalized

Hamelryck, Thomas ; Borg, Mikael ; Paluszewski, Martin ; Paulsen, Jonas ; Frellsen, Jes ; Andreetta, Christian ; Boomsma, Wouter ; Bottaro, Sandro ; Ferkinghoff-Borg, Jesper; Flower, Darren R.

PLoS ONE, 11/10/2010, Vol.5(11), p.e13714 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0013714

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potentials of mean force for protein structure prediction vindicated, formalized and generalized

Hamelryck, Thomas ; Borg, Mikael ; Paluszewski, Martin ; Paulsen, Jonas ; Frellsen, Jes ; Andreetta, Christian ; Boomsma, Wouter ; Bottaro, Sandro ; Ferkinghoff-Borg, Jesper

PloS one, 10 November 2010, Vol.5(11), pp.e13714 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 21103041 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0013714

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potentials of mean force for protein structure prediction vindicated, formalized and generalized

Thomas Hamelryck ; Mikael Borg ; Martin Paluszewski ; Jonas Paulsen ; Jes Frellsen ; Christian Andreetta ; Wouter Boomsma ; Sandro Bottaro ; Jesper Ferkinghoff-Borg

PloS one, 01 January 2010, Vol.5(11), p.e13714 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0013714

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potentials of Mean Force for Protein Structure Prediction Vindicated, Formalized and Generalized

Hamelryck, Thomas ; Borg, Mikael ; Paluszewski, Martin ; Paulsen, Jonas ; Frellsen, Jes ; Andreetta, Christian ; Boomsma, Wouter ; Bottaro, Sandro ; Ferkinghoff-Borg, Jesper

Hamelryck T, Borg M, Paluszewski M, Paulsen J, Frellsen J, et al. (2010) Potentials of Mean Force for Protein Structure Prediction Vindicated, Formalized and Generalized. PLoS ONE 5(11): e13714 [Tạp chí có phản biện]

Cornell University

Arxiv ID: 1008.4006

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potentials of Mean Force for Protein Structure Prediction Vindicated, Formalized and Generalized

Hamelryck, Thomas ; Borg, Mikael ; Paluszewski, Martin ; Paulsen, Jonas ; Frellsen, Jes ; Andreetta, Christian ; Boomsma, Wouter ; Bottaro, Sandro ; Ferkinghoff-Borg, Jesper; Ferkinghoff-Borg, Jesper (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 23, 2010 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0013714

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...