skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Interactions of Heavy Metal Ions with Paddy Soils as Inferred from Wien Effect Measurements in Dilute Suspensions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactions of Heavy Metal Ions with Paddy Soils as Inferred from Wien Effect Measurements in Dilute Suspensions

Jiang, Jun ; LI, Cheng-Bao ; Zhao, An-Zhen ; Xu, Ren-Kou ; Wang, Yu-Jun ; Friedman, S.P.

Pedosphere, 12/2006, Vol.16(6), pp.718-725 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 10020160 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1002-0160(06)60107-0

Toàn văn sẵn có

2
Interactions of Heavy Metal Ions with Paddy Soils as Inferred from Wien Effect Measurements in Dilute Suspensions - Interactions of Heavy Metal Ions with Paddy Soils as Inferred from Wien Effect Measurements in Dilute Suspensions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactions of Heavy Metal Ions with Paddy Soils as Inferred from Wien Effect Measurements in Dilute Suspensions - Interactions of Heavy Metal Ions with Paddy Soils as Inferred from Wien Effect Measurements in Dilute Suspensions

JIANG ; Jun ; LI ; Cheng ; ; ; Bao ; ZHAO ; An ; ; ; Zhen ; XU ; Ren ; ; ; Kou ; WANG ; Yu ; ; ; Jun ; S. ; P. ; FRIEDMAN ; y

土壤圈:英文版 - Pedosphere, 2006, Vol.16(6), pp.718-725 [Tạp chí có phản biện]

维普数据 (Chongqing VIP Information Co.)

ISSN: 1002-0160

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...