skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interstate variation in the use of fees to fund K-12 public education

Wassmer, Robert W; Fisher, Ronald C

Economics of education review, 2002, Vol.21(1), pp. 87-100 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0272-7757

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interstate variation in the use of fees to fund K-12 public education

Wassmer, Robert W ; Fisher, Ronald C

Economics of education review, 2002, Vol.21(1), pp.87-100 [Tạp chí có phản biện]

FIS Bildung Literaturdatenbank (Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung)

ISSN: 0272-7757 ; E-ISSN: 1873-7382 ; DOI: 10.1016/S0272-7757(00)00051-0

Toàn văn sẵn có

3
Interstate variation in the use of fees to fund K-12 public education
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interstate variation in the use of fees to fund K-12 public education

Wassmer, Robert W ; Fisher, Ronald C

Economics of Education Review, 2/2002, Vol.21(1), pp.87-100 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 02727757 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0272-7757(00)00051-0

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interstate variation in the use of fees to fund K-12 public education

Wassmer, Robert W ; Fisher, Ronald C

Economics of Education Review, 2002, Vol.21(1), pp.87-100 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0272-7757 ; E-ISSN: 1873-7382 ; DOI: 10.1016/S0272-7757(00)00051-0

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interstate Variation in the Use of Fees To Fund K-12 Public Education

Wassmer, Robert W ; Fisher, Ronald C

Economics of Education Review, 2002, Vol.21(1), p.87 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0272-7757 ; E-ISSN: 1873-7382

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...