skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Submillimetre galaxies in a hierarchical universe: number counts, redshift distribution, and implications for the IMF

Hayward, Christopher C. ; Narayanan, Desika ; Kereš, Dušan ; Jonsson, Patrik ; Hopkins, Philip F. ; Cox, T. J. ; Hernquist, Lars

MNRAS 428 (2013) 2529-2547 [Tạp chí có phản biện]

Cornell University

Arxiv ID: 1209.2413

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Submillimetre galaxies in a hierarchical universe: number counts, redshift distribution and implications for the IMF

Hayward, C. C. ; Narayanan, D. ; Keres, D. ; Jonsson, P. ; Hopkins, P. F. ; Cox, T. J. ; Hernquist, Lars Eric

Quick submit: 2017-02-09T17:17:43-0500 [Tạp chí có phản biện]

Harvard University Library

ISSN: Hayward, C. C., D. Narayanan, D. Keres, P. Jonsson, P. F. Hopkins, T. J. Cox, and L. Hernquist. 2012. “Submillimetre Galaxies in a Hierarchical Universe: Number Counts, Redshift Distribution and Implications for the IMF.” Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 428 (3) (November 14): 2529–2547. doi:10.1093/mnras/sts222. ; DOI: 10.1093/mnras/sts222

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Submillimetre galaxies in a hierarchical universe: number counts, redshift distribution, and implications for the IMF

Hayward, Christopher ; Narayanan, Desika ; Kereš, Dušan ; Jonsson, Patrik ; Hopkins, Philip ; Cox, T ; Hernquist, Lars; Hernquist, Lars (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 15, 2012 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1093/mnras/sts222

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...