skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Inactivation Principle: Mathematical Solutions Minimizing the Absolute Work and Biological Implications for the Planning of Arm Movements (The Inactivation Principle)

Berret, Bastien ; Darlot, Christian ; Jean, Frédéric ; Pozzo, Thierry ; Papaxanthis, Charalambos ; Gauthier, Jean Paul; Friston, Karl J. (Editor)

PLoS Computational Biology, 2008, Vol.4(10), p.e1000194 [Tạp chí có phản biện]

PLoS

ISSN: 1553-734X ; E-ISSN: 1553-7358 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1000194

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Inactivation Principle: Mathematical Solutions Minimizing the Absolute Work and Biological Implications for the Planning of Arm Movements

Berret, Bastien ; Darlot, Christian ; Jean, Frédéric ; Pozzo, Thierry ; Papaxanthis, Charalambos ; Gauthier, Jean Paul; Friston, Karl J. (editor)

PLoS Computational Biology, 2008, Vol.4(10) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 1553-734X ; E-ISSN: 1553-7358 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1000194 ; PMCID: 2561290 ; PMID: 18949023

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The inactivation principle: mathematical solutions minimizing the absolute work and biological implications for the planning of arm movements.(Report)

Berret, Bastien ; Darlot, Christian ; Jean, Frederic ; Pozzo, Thierry ; Papaxanthis, Charalambos ; Gauthier, Jean Paul

Pl o S Computational Biology, Oct, 2008, Vol.4(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1553-734X

Truy cập trực tuyến

4
The Inactivation Principle: Mathematical Solutions Minimizing the Absolute Work and Biological Implications for the Planning of Arm Movements
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Inactivation Principle: Mathematical Solutions Minimizing the Absolute Work and Biological Implications for the Planning of Arm Movements

Berret, Bastien ; Darlot, Christian ; Jean, Frédéric ; Pozzo, Thierry ; Papaxanthis, Charalambos ; Gauthier, Jean Paul; Friston, Karl J.

PLoS Computational Biology, 10/24/2008, Vol.4(10), p.e1000194 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1553-7358 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pcbi.1000194

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The inactivation principle: mathematical solutions minimizing the absolute work and biological implications for the planning of arm movements

Berret, Bastien ; Darlot, Christian ; Jean, Frédéric ; Pozzo, Thierry ; Papaxanthis, Charalambos ; Gauthier, Jean Paul

PLoS computational biology, October 2008, Vol.4(10), pp.e1000194 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1553-7358 ; PMID: 18949023 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1000194

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Inactivation Principle: Mathematical Solutions Minimizing the Absolute Work and Biological Implications for the Planning of Arm Movements

Berret, Bastien ; Darlot, Christian ; Jean, Frédéric ; Pozzo, Thierry ; Papaxanthis, Charalambos ; Gauthier, Jean

PLoS Computational Biology, Oct 2008, Vol.4(10), p.e1000194 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 1553734X ; E-ISSN: 15537358 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1000194

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The inactivation principle: mathematical solutions minimizing the absolute work and biological implications for the planning of arm movements

Bastien Berret ; Christian Darlot ; Frédéric Jean ; Thierry Pozzo ; Charalambos Papaxanthis ; Jean Paul Gauthier

PLoS computational biology, 01 October 2008, Vol.4(10), p.e1000194 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1553-734X ; E-ISSN: 1553-7358 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1000194

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The inactivation principle: mathematical solutions minimizing the absolute work and biological implications for the planning of arm movements

Berret, Bastien ; Darlot, Christian ; Jean, Frédéric ; Pozzo, Thierry ; Papaxanthis, Charalambos ; Gauthier, Jean-Paul; Autard, Delphine (Editor)

PLoS computational biology, October 2008, Vol.4(10), p.e1000194 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1553-734X ; E-ISSN: 1553-7358 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1000194

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...