skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preprocessing of off-axis iris images for recognition

Kennell, Lauren R ; Broussard, Randy P ; Ives, Robert W ; Matey, James R

03 October 2008, Vol.7119, pp.711906-711906-9

SPIE Digital Library - Proceedings

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9780819473516 ; ISBN: 0819473510 ; DOI: 10.1117/12.800238

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preprocessing of off-axis iris images for recognition

Kennell, Lauren R ; Broussard, Randy P ; Ives, Robert W ; Matey, James R

Proceedings of SPIE, 02 October 2008, Vol.7119(1), pp.711906-711909

SPIE Digital Library - Journals

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.800238

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...