skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cross-objects user interfaces for video interaction in virtual reality museum context

Sun, Lingyun ; Zhou, Yunzhan ; Hansen, Preben ; Geng, Weidong ; Li, Xiangdong

Multimedia Tools and Applications, Nov 2018, Vol.77(21), pp.29013-29041 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 13807501 ; E-ISSN: 15737721 ; DOI: 10.1007/s11042-018-6091-5

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cross-objects user interfaces for video interaction in virtual reality museum context

Sun, Lingyun ; Zhou, Yunzhan ; Hansen, Preben ; Geng, Weidong ; Li, Xiangdong

Multimedia Tools and Applications, 2018, Vol.77(21), pp.29013-29041 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1380-7501 ; E-ISSN: 1573-7721 ; DOI: 10.1007/s11042-018-6091-5

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cross-objects user interfaces for video interaction in virtual reality museum context.(Report)

Sun, Lingyun ; Zhou, Yunzhan ; Hansen, Preben ; Geng, Weidong ; Li, Xiangdong

Multimedia Tools and Applications, 2018, Vol.77(21), p.29013(29) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1380-7501 ; DOI: 10.1007/s11042-018-6091-5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...