skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1 Male contraception

Wu, Fred C.W.

Bailliere's Clinical Obstetrics and Gynaecology, 1996, Vol.10(1), pp.1-23 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0950-3552 ; DOI: 10.1016/S0950-3552(96)80059-9

Toàn văn sẵn có

2
1 Male contraception
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1 Male contraception

Wu, Fred C.W.

Baillière's Clinical Obstetrics and Gynaecology, 4/1996, Vol.10(1), pp.1-23 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09503552 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0950-3552(96)80059-9

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Male contraception

Wu, F C

Bailliere's clinical obstetrics and gynaecology, April 1996, Vol.10(1), pp.1-23 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0950-3552 ; PMID: 8736719 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...