skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis, structural characterization and catalytic activity of indenyl complexes of ruthenium bearing fluorinated phosphine ligands.(Report)

Stark, Matthew J. ; Shaw, Michael J. ; Fadamin, Arghavan ; Rath, Nigam P. ; Bauer, Eike B.

Journal of Organometallic Chemistry, Oct 1, 2017, Vol.847, p.41 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-328X ; DOI: 10.1016/j.jorganchem.2017.03.043

Toàn văn sẵn có

2
Synthesis, structural characterization and catalytic activity of indenyl complexes of ruthenium bearing fluorinated phosphine ligands
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis, structural characterization and catalytic activity of indenyl complexes of ruthenium bearing fluorinated phosphine ligands

Stark, Matthew J. ; Shaw, Michael J. ; Fadamin, Arghavan ; Rath, Nigam P. ; Bauer, Eike B.

Journal of Organometallic Chemistry, 10/2017, Vol.847, C, pp.41-53 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 0022328X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jorganchem.2017.03.043

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis, structural characterization and catalytic activity of indenyl complexes of ruthenium bearing fluorinated phosphine ligands

Stark, Matthew J ; Shaw, Michael J ; Fadamin, Arghavan ; Rath, Nigam P ; Bauer, Eike B

Journal of Organometallic Chemistry, 01 October 2017, Vol.847, pp.41-53 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0022-328X ; E-ISSN: 1872-8561 ; DOI: 10.1016/j.jorganchem.2017.03.043

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...