skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Process or Candidate: The International Community and the Demand for Electoral Integrity

Bubeck, Johannes ; Marinov, Nikolay

The American Political Science Review, Aug 2017, Vol.111(3), pp.535-554 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00030554 ; DOI: 10.1017/S0003055417000090

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Process or Candidate: The International Community and the Demand for Electoral Integrity

Bubeck, Johannes ; Marinov, Nikolay

American Political Science Review, 2017, Vol.111(3), pp.535-554 [Tạp chí có phản biện]

Cambridge University Press

ISSN: 0003-0554 ; E-ISSN: 1537-5943 ; DOI: 10.1017/S0003055417000090

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Process or candidate: the international community and the demand for electoral integrity.(Author abstract)

Bubeck, Johannes ; Marinov, Nikola Y.

American Political Science Review, 2017, Vol.111(3), p.535(20) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0003-0554 ; DOI: 10.1017/S0003055417000090

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Process or candidate: the international community and the demand for electoral integrity.(Author abstract)

Bubeck, Johannes ; Marinov, Nikola Y.

American Political Science Review, 2017, Vol.111(3), p.535(20) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0003-0554 ; DOI: 10.1017/S0003055417000090

Toàn văn không sẵn có

5
Process or Candidate: The International Community and the Demand for Electoral Integrity
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Process or Candidate: The International Community and the Demand for Electoral Integrity

Bubeck, Johannes ; Marinov, Nikolay

American Political Science Review, 08/2017, Vol.111(3), pp.535-554 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0003-0554 ; E-ISSN: 1537-5943 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0003055417000090

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...