skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Isolate or engage: adversarial states, US foreign policy and public diplomacy. Edited by Geoffrey Wiseman.(Report)

Fitzgerald, David

International Affairs, 2016, Vol.92(3), p.760(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0020-5850 ; DOI: 10.1111/1468-2346.12641

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Isolate or engage: adversarial states, US foreign policy and public diplomacy. Edited by Geoffrey Wiseman

Fitzgerald, David

International Affairs, May 2016, Vol.92(3), pp.760-762 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1111/1468-2346.12641

Toàn văn không sẵn có

3
Isolate or engage: adversarial states, US foreign policy and public diplomacy. Edited by Geoffrey Wiseman
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Isolate or engage: adversarial states, US foreign policy and public diplomacy. Edited by Geoffrey Wiseman

Fitzgerald, David

International Affairs, 05/2016, Vol.92(3), pp.760-762 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/1468-2346.12641

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...