skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

role of reactivity in wetting by liquid metals: a review

Eustathopoulos , N. ; Voytovych , R.

Journal of materials science, 2016, Vol.51(1), pp.425-437 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of reactivity in wetting by liquid metals: a review

Eustathopoulos, N. ; Voytovych, R.

Journal of Materials Science, 2016, Vol.51(1), pp.425-437 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-015-9331-3

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of reactivity in wetting by liquid metals: a review

Eustathopoulos, N ; Voytovych, R

Journal of Materials Science, January 2016, Vol.51(1), pp.425-437 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-015-9331-3

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of reactivity in wetting by liquid metals: a review.(50th Anniversary)

Eustathopoulos, N. ; Voytovych, R.

Journal of Materials Science, 2016, Vol.51(1), p.425(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-015-9331-3

Toàn văn sẵn có

5
The role of reactivity in wetting by liquid metals: a review
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of reactivity in wetting by liquid metals: a review

Eustathopoulos, N. ; Voytovych, R.

Journal of Materials Science, 1/2016, Vol.51(1), pp.425-437 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10853-015-9331-3

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...