skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

When the functional composition drives the user interfaces composition: process and formalization

Joffroy, Cédric ; Caramel, Benjamin ; Dery-Pinna, Anne-Marie ; Riveill, Michel

Proceedings of the 3rd ACM SIGCHI symposium on engineering interactive computing systems, 13 June 2011, pp.207-216

ACM Digital Library (Association for Computing Machinery)

ISBN: 9781450306706 ; ISBN: 1450306705 ; DOI: 10.1145/1996461.1996522

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

When the functional composition drives the user interfaces composition: process and formalization

Joffroy, Cédric ; Caramel, Benjamin ; Dery-Pinna, Anne-Marie ; Riveill, Michel

Proceedings of the 3rd ACM SIGCHI symposium on Engineering interactive computing systems, pp.207-216

Hyper Article en Ligne (CCSd)

DOI: 10.1145/1996461.1996522

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...