skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human rights through the lens of disability

Skarstad, Kjersti

Netherlands Quarterly of Human Rights, March 2018, Vol.36(1), pp.24-42 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0924-0519 ; E-ISSN: 2214-7357 ; DOI: 10.1177/0924051917753251

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human rights through the lens of disability

Skarstad, Kjersti

Netherlands Quarterly of Human Rights, March, 2018, Vol.36(1), p.24-42 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0924-0519

Toàn văn không sẵn có

3
Human rights through the lens of disability
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human rights through the lens of disability

Skarstad, Kjersti

Netherlands Quarterly of Human Rights, 03/2018, Vol.36(1), pp.24-42 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0924-0519 ; E-ISSN: 2214-7357 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0924051917753251

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human rights through the lens of disability

Skarstad, Kjersti

Skarstad, Kjersti . Human rights through the lens of disability. Netherlands Quarterly of Human Rights. 2018, 36(1), 24-42 [Tạp chí có phản biện]

Norwegian Open Research Archives (NORA)

DOI: 10.1177/0924051917753251

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...