skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Design, fabrication and characterization of a 64 pixel metallic magnetic calorimeter array with integrated, on-chip microwave SQUID multiplexer
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design, fabrication and characterization of a 64 pixel metallic magnetic calorimeter array with integrated, on-chip microwave SQUID multiplexer

Kempf, S ; Wegner, M ; Deeg, L ; Fleischmann, A ; Gastaldo, L ; Herrmann, F ; Richter, D ; Enss, C

Superconductor Science and Technology, 06/01/2017, Vol.30(6), p.065002 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0953-2048 ; E-ISSN: 1361-6668 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1088/1361-6668/aa6d17

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design, fabrication and characterization of a 64 pixel metallic magnetic calorimeter array with integrated, on-chip microwave squid multiplexer

Kempf, S ; Wegner, M ; Deeg, L ; Fleischmann, A ; Gastaldo, L ; Herrmann, F ; Richter, D ; Enss, C

Superconductor Science and Technology, 2017, Vol.30(6), p.065002 (16pp) [Tạp chí có phản biện]

IOPscience (IOP Publishing)

ISSN: 0953-2048 ; E-ISSN: 1361-6668 ; DOI: 10.1088/1361-6668/aa6d17

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...