skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving transitions of care: a resident-driven approach to address delays in patient care during the direct admission process

Goolsarran, Nirvani ; Huang, Li ; Ottaviano, Lorenzo

BMJ Open Quality, 16 September 2017, Vol.6(2) [Tạp chí có phản biện]

BMJ Journals (BMJ Publishing Group)

E-ISSN: 2399-6641 ; DOI: 10.1136/bmjoq-2017-000182

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving transitions of care: a resident-driven approach to address delays in patient care during the direct admission process

Goolsarran, Nirvani ; Huang, Li ; Ottaviano, Lorenzo

BMJ open quality, 2017, Vol.6(2), pp.e000182 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 2399-6641 ; PMID: 29450298 Version:1 ; DOI: 10.1136/bmjoq-2017-000182

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving transitions of care: a resident-driven approach to address delays in patient care during the direct admission process

Goolsarran, Nirvani ; Huang, Li ; Ottaviano, Lorenzo

BMJ Open Quality, 2017, Vol.6(2) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 2399-6641 ; DOI: 10.1136/bmjoq-2017-000182 ; PMCID: 5699134 ; PMID: 29450298

Toàn văn sẵn có

4
Improving transitions of care: a resident-driven approach to address delays in patient care during the direct admission process
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving transitions of care: a resident-driven approach to address delays in patient care during the direct admission process

Goolsarran, Nirvani ; Huang, Li ; Ottaviano, Lorenzo

BMJ Open Quality, 09/2017, Vol.6(2), p.e000182 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 2399-6641 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/bmjoq-2017-000182

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...