skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A dual-user teleoperation system with Online Authority Adjustment for haptic training

Fei Liu, Arnaud ; Leleve, Damien ; Eberard, Tanneguy ; Redarce, Tanneguy

Conference proceedings : ... Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Annual Conference, August 2015, Vol.2015, pp.1168-71

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1557-170X ; PMID: 26736474 Version:1 ; DOI: 10.1109/EMBC.2015.7318574

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Dual-user Teleoperation System with Online Authority Adjustment for Haptic Training

Liu, Fei ; Lelevé, Arnaud ; Eberard, Damien ; Redarce, Tanneguy

Proceedings of the 37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 25 August 2015

Hyper Article en Ligne (CCSd)

DOI: 10.1109/EMBC.2015.7318574

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...