skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trade union renewal and the challenges of representation: Strategies towards migrant and ethnic minority workers in the Netherlands, Spain and the United Kingdom

Connolly, Heather ; Marino, Stefania ; Lucio, Miguel Martínez

European Journal of Industrial Relations, March 2014, Vol.20(1), pp.5-20 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0959-6801 ; E-ISSN: 1461-7129 ; DOI: 10.1177/0959680113516848

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trade union renewal and the challenges of representation strategies towards migrant and ethnic minority workers in the Netherlands, Spain and the United Kingdom

Connolly, Heather; Marino, Stefania ; Martínez Lucio, Miguel

European journal of industrial relations, 2014, Vol.20(1), pp. 5-20 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0959-6801

Toàn văn không sẵn có

3
Trade union renewal and the challenges of representation: Strategies towards migrant and ethnic minority workers in the Netherlands, Spain and the United Kingdom
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trade union renewal and the challenges of representation: Strategies towards migrant and ethnic minority workers in the Netherlands, Spain and the United Kingdom

Connolly, Heather ; Marino, Stefania ; Lucio, Miguel Martínez

European Journal of Industrial Relations, 03/2014, Vol.20(1), pp.5-20 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0959-6801 ; E-ISSN: 1461-7129 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0959680113516848

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...