skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conjugative and mobilizable genomic islands in bacteria: evolution and diversity

Bellanger, Xavier ; Payot, Sophie ; Leblond-Bourget, Nathalie N ; Guédon, Gérard; Ul, Dynamic (Editor)

FEMS Microbiology Reviews, 10 July 2014, Vol.38(4), pp.720-760 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0168-6445 ; E-ISSN: 1574-6976 ; DOI: 10.1111/1574-6976.12058

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conjugative and mobilizable genomic islands in bacteria: evolution and diversity.(Report)

Bellanger, Xavier ; Payot, Sophie ; Leblond-Bourget, Nathalie ; Guedon, Gerard

FEMS Microbiology Reviews, 2014, Vol.38(4), p.720(41) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0168-6445

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conjugative and mobilizable genomic islands in bacteria: evolution and diversity

Bellanger, Xavier ; Payot, Sophie ; Leblond - Bourget, Nathalie ; Guédon, Gérard

FEMS Microbiology Reviews, 2014, Vol. 38(4), pp.720-760 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

E-ISSN: 1574-6976 ; DOI: 10.1111/1574-6976.12058

Toàn văn sẵn có

4
Conjugative and mobilizable genomic islands in bacteria: evolution and diversity
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conjugative and mobilizable genomic islands in bacteria: evolution and diversity

Bellanger, Xavier ; Payot, Sophie ; Leblond-Bourget, Nathalie ; Guédon, Gérard

FEMS Microbiology Reviews, 07/2014, Vol.38(4), pp.720-760 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

E-ISSN: 1574-6976 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/1574-6976.12058

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conjugative and mobilizable genomic islands in bacteria: evolution and diversity

Bellanger, Xavier ; Payot, Sophie ; Leblond-Bourget, Nathalie ; Guédon, Gérard

FEMS microbiology reviews, July 2014, Vol.38(4), pp.720-60 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1574-6976 ; PMID: 24372381 Version:1 ; DOI: 10.1111/1574-6976.12058

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conjugative and mobilizable genomic islands in bacteria: evolution and diversity

Bellanger, Xavier ; Payot, Sophie ; Leblond‐Bourget, Nathalie ; Guédon, Gérard

FEMS Microbiology Reviews, July 2014, Vol.38(4), pp.720-760 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0168-6445 ; E-ISSN: 1574-6976 ; DOI: 10.1111/1574-6976.12058

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conjugative and mobilizable genomic islands in bacteria: evolution and diversity.(Report)

Bellanger, Xavier ; Payot, Sophie ; Leblond - Bourget, Nathalie ; Guedon, Gerard

FEMS Microbiology Reviews, July, 2014, Vol.38(4), p.720(41) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0168-6445

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...