skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do doctors practice defensive medicine?

Kessler, Daniel P; Mcclellan, Mark B

The quarterly journal of economics, 1996, Vol.111(2), pp.353-390 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0033-5533

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do doctors practice defensive medicine?

Kessler, Daniel ; Mcclellan, Mark

Quarterly Journal of Economics, May, 1996, Vol.111(2), p.353(38) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0033-5533

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do doctors practice defensive medicine?

Kessler, Daniel ; Mcclellan, Mark

The Quarterly Journal of Economics, May 1996, Vol.111(2), p.353 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00335533

Toàn văn sẵn có

4
Do Doctors Practice Defensive Medicine?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do Doctors Practice Defensive Medicine?

Kessler, D. ; Mcclellan, M.

The Quarterly Journal of Economics, 05/01/1996, Vol.111(2), pp.353-390 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0033-5533 ; E-ISSN: 1531-4650 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2946682

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...