skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigations of new bulk metallic glass alloys fabricated using a high-pressure die-casting method based on industrial grade Zr raw material.(Report)

Zhang, Tao ; Meng, Xianna ; Wang, Chengyong ; Li, Lugee ; Yang, Jiedan ; Li, Weirong ; Li, Ruixuan ; Zhang, Yong

Journal of Alloys and Compounds, July 5, 2019, Vol.792, p.851 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0925-8388 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2019.03.357

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigations of new bulk metallic glass alloys fabricated using a high-pressure die-casting method based on industrial grade Zr raw material

Zhang, Tao ; Meng, Xianna ; Wang, Chengyong ; Li, Lugee ; Yang, Jiedan ; Li, Weirong ; Li, Ruixuan ; Zhang, Yong

Journal of Alloys and Compounds, 05 July 2019, Vol.792, pp.851-859 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0925-8388 ; E-ISSN: 1873-4669 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2019.03.357

Toàn văn sẵn có

3
Investigations of new bulk metallic glass alloys fabricated using a high-pressure die-casting method based on industrial grade Zr raw material
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigations of new bulk metallic glass alloys fabricated using a high-pressure die-casting method based on industrial grade Zr raw material

Zhang, Tao ; Meng, Xianna ; Wang, Chengyong ; Li, Lugee ; Yang, Jiedan ; Li, Weirong ; Li, Ruixuan ; Zhang, Yong

Journal of Alloys and Compounds, 07/2019, Vol.792, C, pp.851-859 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09258388 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2019.03.357

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...