skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of the State in the Repression and Revival of Religiosity in Central Eastern Europe

Müller, Tim ; Neundorf, Anja

Social Forces, 1 December 2012, Vol.91(2), pp.559-582 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00377732 ; E-ISSN: 15347605

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of the state in the repression and revival of religiosity in Central Eastern Europe.(Essay)

Muller, Tim ; Neundorf, Anja

Social Forces, Dec, 2012, Vol.91(2), p.559(24) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0037-7732

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of the State in the Repression and Revival of Religiosity in Central Eastern Europe

Müller, Tim ; Neundorf, Anja

Social Forces, 2012, Vol. 91(2), pp.559-582 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 0037-7732 ; E-ISSN: 1534-7605 ; DOI: 10.1093/sf/sos142

Toàn văn sẵn có

4
The Role of the State in the Repression and Revival of Religiosity in Central Eastern Europe
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of the State in the Repression and Revival of Religiosity in Central Eastern Europe

Muller, T. ; Neundorf, A.

Social Forces, 12/01/2012, Vol.91(2), pp.559-582 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 0037-7732 ; E-ISSN: 1534-7605 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/sf/sos142

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of the State in the Repression and Revival of Religiosity in Central Eastern Europe

Muller, Tim ; Neundorf, Anja

Social Forces, December 2012, Vol.91(2), p.559 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0037-7732 ; E-ISSN: 1534-7605 ; DOI: 10.1093/sf/sos142

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...