skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An examination of thwarted mass homicide plots and threateners

Sarteschi, Christine M

Aggression and Violent Behavior, September 2016, Vol.30, pp.88-93 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1359-1789 ; E-ISSN: 1873-6335 ; DOI: 10.1016/j.avb.2016.06.010

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An examination of thwarted mass homicide plots and threateners

Sarteschi, Christine M.

Aggression and Violent Behavior, Sept-Oct, 2016, Vol.30, p.88(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1359-1789 ; DOI: 10.1016/j.avb.2016.06.010

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An examination of thwarted mass homicide plots and threateners

Sarteschi, Christine M.

Aggression and Violent Behavior, 2016, Vol.30, p.88(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1359-1789 ; DOI: 10.1016/j.avb.2016.06.010

Toàn văn sẵn có

4
An examination of thwarted mass homicide plots and threateners
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An examination of thwarted mass homicide plots and threateners

Sarteschi, Christine M.

Aggression and Violent Behavior, 09/2016, Vol.30, C, pp.88-93 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 13591789 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.avb.2016.06.010

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...