skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Labour Market Effects of Immigration and Emigration in OECD Countries.(Report)

Docquier, Frederic ; Ozden, Caalar ; Peri, Giovanni

Economic Journal, 2014, Vol.124(579), p.1106(40) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0013-0133

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Labour Market Effects of Immigration and Emigration in OECD Countries

Docquier, Frédéric ; Ozden, Çaglar ; Peri, Giovanni

The Economic Journal, Sep 2014, Vol.124(579), p.1106 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00130133

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Labour Market Effects of Immigration and Emigration in OECD Countries

Docquier, Frédéric ; Ozden, Çağlar ; Peri, Giovanni

Economic Journal, September 2014, Vol.124(579), pp.1106-1145 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0013-0133 ; E-ISSN: 1468-0297 ; DOI: 10.1111/ecoj.12077

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Die Beschäftigungseffekte der Einwanderung und Auswanderung in den OECD-Ländern.
The labour market effects of immigration and emigration in OECD countries.

Dorquier, Frederic ; Peri, Giovanni

The economic journal, 2014, Vol.124(579), pp.1106-1145 [Tạp chí có phản biện]

FIS Bildung Literaturdatenbank (DIPF)

ISSN: 0013-0133 ; DOI: 10.1111/ecoj.12077

Toàn văn không sẵn có

5
The Labour Market Effects of Immigration and Emigration in OECD Countries
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Labour Market Effects of Immigration and Emigration in OECD Countries

Docquier, Frédéric ; Ozden, Çağlar ; Peri, Giovanni

The Economic Journal, 09/2014, Vol.124(579), pp.1106-1145 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/ecoj.12077

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The labour market effects of immigration and emigration in OECD countries

Docquier, Frédéric; Özden, Çağlar ; Peri, Giovanni

The economic journal : the journal of the Royal Economic Society, 2014, Vol.124(579), pp. 1106-1145 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 1468-0297

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...