skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A tax on sugar sweetened beverages in Colombia: Estimating the impact on overweight and obesity prevalence across socio economic levels

Vecino-Ortiz, Andres I ; Arroyo-Ariza, Daniel

Social science & medicine (1982), July 2018, Vol.209, pp.111-116 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-5347 ; PMID: 29857325 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2018.05.043

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A tax on sugar sweetened beverages in Colombia: Estimating the impact on overweight and obesity prevalence across socio economic levels

Vecino-Ortiz, Andres I ; Arroyo-Ariza, Daniel

Social Science & Medicine, July 2018, Vol.209, pp.111-116 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0277-9536 ; E-ISSN: 1873-5347 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2018.05.043

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A tax on sugar sweetened beverages in Colombia: Estimating the impact on overweight and obesity prevalence across socio economic levels.(Report)

Vecino-Ortiz, Andres I. ; Arroyo-Ariza, Daniel

Social Science & Medicine, 2018 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0277-9536 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2018.05.043

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A tax on sugar sweetened beverages in Colombia: Estimating the impact on overweight and obesity prevalence across socio economic levels.(Report)

Vecino - Ortiz, Andres I. ; Arroyo - Ariza, Daniel

Social Science & Medicine, July, 2018 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0277-9536 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2018.05.043

Toàn văn sẵn có

5
A tax on sugar sweetened beverages in Colombia: Estimating the impact on overweight and obesity prevalence across socio economic levels
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A tax on sugar sweetened beverages in Colombia: Estimating the impact on overweight and obesity prevalence across socio economic levels

Vecino-Ortiz, Andres I. ; Arroyo-Ariza, Daniel

Social Science & Medicine, 07/2018, Vol.209, C, pp.111-116 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 02779536 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2018.05.043

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...