skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UX design and agile: a natural fit?(Practice)(ACM Case Study)(user experience)(Discussion)

Communications of the ACM, Jan, 2011, Vol.54(1), p.54(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

2
UX design and agile: a natural fit?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UX design and agile: a natural fit?

Unknown

Communications of the ACM, 01/01/2011, Vol.54(1), p.54 [Tạp chí có phản biện]

Assciation for Computing Machinery (via CrossRef)

ISSN: 00010782 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1145/1866739.1866753

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UX Design and Agile: A Natural Fit?

Anonymous

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Jan 2011, Vol.54(1), p.54 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UX design and agile: a natural fit?

Communications of the ACM, 01 January 2011, Vol.54(1), pp.54-60 [Tạp chí có phản biện]

BIBSAM:2015-2018 (ACM Digital Library)

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1866739.1866753

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...