skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring software development at the very large-scale: a revelatory case study and research agenda for agile method adaptation

Dingsøyr, Torgeir ; Moe, Nils ; Fægri, Tor ; Seim, Eva

Empirical Software Engineering, 2018, Vol.23(1), pp.490-520 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1382-3256 ; E-ISSN: 1573-7616 ; DOI: 10.1007/s10664-017-9524-2

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring software development at the very large-scale: a revelatory case study and research agenda for agile method adaptation

Dingsoyr, Torgeir ; Moe, Nils Brede ; FA[Bar]Gri, Tor Erlend ; Seim, Eva Amdahl

Empirical Software Engineering, 2018, Vol.23(1), p.490(31) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1382-3256 ; DOI: 10.1007/s10664-017-9524-2

Toàn văn sẵn có

3
Exploring software development at the very large-scale: a revelatory case study and research agenda for agile method adaptation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring software development at the very large-scale: a revelatory case study and research agenda for agile method adaptation

Dingsøyr, Torgeir ; Moe, Nils Brede ; Fægri, Tor Erlend ; Seim, Eva Amdahl

Empirical Software Engineering, 6/2/2017 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1382-3256 ; E-ISSN: 1573-7616 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10664-017-9524-2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...