skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patterning droplets with durotaxis.(APPLIED PHYSICAL SCIENCES: BIOPHYSICS AND COMPUTATIONAL BIOLOGY)(Report)(Author abstract)

Style, Robert W. ; Che, Yonglu ; Park, Su Ji ; Weon, Byung Mook ; Je, Jung Ho ; Hyland, Callen ; German, Guy K. ; Power, Michael P. ; Wilen, Larry A. ; Wettlaufer, John S. ; Dufresne, Eric R.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, July 30, 2013, Vol.110(31), p.12541(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patterning droplets with durotaxis

Style, Robert W. ; Che, Yonglu ; Park, Su Ji ; Weon, Byung Mook ; Je, Jung Ho ; Hyland, Callen ; German, Guy K. ; Power, Michael P. ; Wilen, Larry A. ; Wettlaufer, John S. ; Dufresne, Eric R.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 30 July 2013, Vol.110(31), pp.12541-12544 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patterning droplets with durotaxis

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2013, Vol.110(31), pp.12541-12544 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patterning droplets with durotaxis

Style, Robert W. ; Che, Yonglu ; Park, Su Ji ; Weon, Byung Mook ; Je, Jung Ho ; Hyland, Callen ; German, Guy K. ; Power, Michael P. ; Wilen, Larry A. ; Wettlaufer, John S. ; Dufresne, Eric R.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 30 July 2013, Vol.110(31), pp.12541-12544 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

5
Patterning droplets with durotaxis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patterning droplets with durotaxis

Style, R. W. ; Che, Y. ; Park, S. J. ; Weon, B. M. ; Je, J. H. ; Hyland, C. ; German, G. K. ; Power, M. P. ; Wilen, L. A. ; Wettlaufer, J. S. ; Dufresne, E. R.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 07/30/2013, Vol.110(31), pp.12541-12544 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1307122110

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patterning droplets with durotaxis

Style, Robert W ; Che, Yonglu ; Park, Su Ji ; Weon, Byung Mook ; Je, Jung Ho ; Hyland, Callen ; German, Guy K ; Power, Michael P ; Wilen, Larry A ; Wettlaufer, John S ; Dufresne, Eric R

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 30 July 2013, Vol.110(31), pp.12541-4 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 23798415 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1307122110

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patterning droplets with durotaxis

Style, Robert W. ; Che, Yonglu ; Park, Su Ji ; Weon, Byung Mook ; Je, Jung Ho ; Hyland, Callen ; German, Guy K. ; Power, Michael ; Wilen, Larry A. ; Wettlaufer, John S. ; Dufresne, Eric R.

Proc. Nat. Acad. Sci. 110, 12541 (2013) [Tạp chí có phản biện]

Cornell University

Arxiv ID: 1304.4277

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patterning droplets with durotaxis

Style, Robert ; Che, Yonglu ; Weon, Byung ; Hyland, Callen ; German, Guy ; Power, Michael ; Wilen, Larry ; Wettlaufer, John ; Dufresne, Eric; Dufresne, Eric (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 23, 2013 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1073/pnas.1307122110

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...