skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virtual reality applied to teletesting

van Den Berg, Thomas J ; Smeenk, Roland J. M ; Mazy, Alain ; Jacques, Patrick ; Arguello, Luis ; Mills, Simon

30 May 2003, Vol.5006, pp.575-584

SPIE Digital Library - Proceedings

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9780819448064 ; ISBN: 0819448060 ; DOI: 10.1117/12.474151

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virtual reality applied to teletesting

van Den Berg, Thomas J ; Smeenk, Roland J. M ; Mazy, Alain ; Jacques, Patrick ; Arguello, Luis ; Mills, Simon

Proceedings of SPIE, 29 May 2003, Vol.5006(1), pp.575-584

SPIE Digital Library - Journals

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.474151

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...