skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural selection. II. Developmental variability and evolutionary rate.(Report)

Frank, S. A.

Journal of Evolutionary Biology, Nov, 2011, Vol.24(11), p.2310(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1010-061X

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural selection. II. Developmental variability and evolutionary rate.(Report)

Frank, S. A.

Journal of Evolutionary Biology, Nov, 2011, Vol.24(11), p.2310(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1010-061X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural selection. II. Developmental variability and evolutionary rate*

Frank, S. A.

Journal of Evolutionary Biology, November 2011, Vol.24(11), pp.2310-2320 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 1010-061X ; E-ISSN: 1420-9101 ; DOI: 10.1111/j.1420-9101.2011.02373.x

Toàn văn sẵn có

4
Natural selection. II. Developmental variability and evolutionary rate*: Developmental variability
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural selection. II. Developmental variability and evolutionary rate*: Developmental variability

Frank, S. A.

Journal of Evolutionary Biology, 11/2011, Vol.24(11), pp.2310-2320 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1420-9101.2011.02373.x

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural selection. II. Developmental variability and evolutionary rate

Frank, S A

Journal of evolutionary biology, November 2011, Vol.24(11), pp.2310-20 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1420-9101 ; PMID: 21939464 Version:1 ; DOI: 10.1111/j.1420-9101.2011.02373.x

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural selection. II. Developmental variability and evolutionary rate

Frank, Steven A.

Journal of Evolutionary Biology 24:2310-2320 (2011) [Tạp chí có phản biện]

Cornell University

Arxiv ID: 1109.5633

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural selection. II. Developmental variability and evolutionary rate

Frank, Steven; Frank, Steven (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 26, 2011 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1111/j.1420-9101.2011.02373.x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...