skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differences Across Contexts: Minority Stress and Interpersonal Relationships for Lesbian, Gay, and Bisexual Women

Puckett, Jae A ; Horne, Sharon G ; Herbitter, Cara ; Maroney, Meredith R ; Levitt, Heidi M

Psychology of Women Quarterly, March 2017, Vol.41(1), pp.8-19 [Tạp chí có phản biện]

SAGE HSS (Sage Publications)

ISSN: 0361-6843 ; E-ISSN: 1471-6402 ; DOI: 10.1177/0361684316655964

Toàn văn không sẵn có

2
Differences Across Contexts: Minority Stress and Interpersonal Relationships for Lesbian, Gay, and Bisexual Women
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differences Across Contexts: Minority Stress and Interpersonal Relationships for Lesbian, Gay, and Bisexual Women

Puckett, Jae A. ; Horne, Sharon G. ; Herbitter, Cara ; Maroney, Meredith R. ; Levitt, Heidi M.

Psychology of Women Quarterly, 03/2017, Vol.41(1), pp.8-19 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0361-6843 ; E-ISSN: 1471-6402 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0361684316655964

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...