skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A contribution to the scientific foundations of systems engineering: Solution spaces and requirements

Salado, Alejandro ; Nilchiani, Roshanak ; Verma, Dinesh

Journal of Systems Science and Systems Engineering, 2017, Vol.26(5), pp.549-589 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1004-3756 ; E-ISSN: 1861-9576 ; DOI: 10.1007/s11518-016-5315-3

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A contribution to the scientific foundations of systems engineering: Solution spaces and requirements.(Report)

Salado, Alejandro ; Nilchiani, Roshanak ; Verma, Dinesh

Journal of Systems Science and Systems Engineering, 2017, Vol.26(5), p.549(41) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1004-3756 ; DOI: 10.1007/s11518-016-5315-3

Toàn văn sẵn có

3
A contribution to the scientific foundations of systems engineering: Solution spaces and requirements
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A contribution to the scientific foundations of systems engineering: Solution spaces and requirements

Salado, Alejandro ; Nilchiani, Roshanak ; Verma, Dinesh

Journal of Systems Science and Systems Engineering, 10/2017, Vol.26(5), pp.549-589 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1004-3756 ; E-ISSN: 1861-9576 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11518-016-5315-3

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...