skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of social support and coercion salience on Dark Triad decision making

Carre, Jessica R ; Jones, Daniel N

Personality and Individual Differences, May 2016, Vol.94, pp.92-95 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0191-8869 ; E-ISSN: 1873-3549 ; DOI: 10.1016/j.paid.2016.01.006

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of social support and coercion salience on Dark Triad decision making

Carre, Jessica R. ; Jones, Daniel N.

Personality and Individual Differences, 2016, Vol.94, p.92(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0191-8869 ; DOI: 10.1016/j.paid.2016.01.006

Toàn văn sẵn có

3
The impact of social support and coercion salience on Dark Triad decision making
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of social support and coercion salience on Dark Triad decision making

Carre, Jessica R. ; Jones, Daniel N.

Personality and Individual Differences, 05/2016, Vol.94, C, pp.92-95 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01918869 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2016.01.006

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...