skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Getting to the elephants: Gesture and preschoolers' comprehension of route direction information

Austin, Elizabeth E ; Sweller, Naomi

Journal of experimental child psychology, November 2017, Vol.163, pp.1-14 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1096-0457 ; PMID: 28692861 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jecp.2017.05.016

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Getting to the elephants: Gesture and preschoolers' comprehension of route direction information

Austin, Elizabeth E. ; Sweller, Naomi

Journal of Experimental Child Psychology, Nov, 2017, Vol.163, p.1(14) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-0965 ; DOI: 10.1016/j.jecp.2017.05.016

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Getting to the elephants: Gesture and preschoolers' comprehension of route direction information

Austin, Elizabeth E. ; Sweller, Naomi

Journal of Experimental Child Psychology, 2017, Vol.163, p.1(14) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-0965 ; DOI: 10.1016/j.jecp.2017.05.016

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Getting to the elephants: Gesture and preschoolers' comprehension of route direction information

Austin, Elizabeth E. ; Sweller, Naomi

Journal of Experimental Child Psychology, Nov, 2017, Vol.163, p.1 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-0965 ; DOI: 10.1016/j.jecp.2017.05.016

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Getting to the elephants: Gesture and preschoolers' comprehension of route direction information

Austin, Elizabeth E. ; Sweller, Naomi

Journal of Experimental Child Psychology, 2017, Vol.163, p.1 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-0965 ; DOI: 10.1016/j.jecp.2017.05.016

Toàn văn sẵn có

6
Getting to the elephants: Gesture and preschoolers’ comprehension of route direction information
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Getting to the elephants: Gesture and preschoolers’ comprehension of route direction information

Austin, Elizabeth E. ; Sweller, Naomi

Journal of Experimental Child Psychology, 11/2017, Vol.163, C, pp.1-14 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00220965 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jecp.2017.05.016

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Getting to the elephants: Gesture and preschoolers’ comprehension of route direction information

Austin, Elizabeth E ; Sweller, Naomi

Journal of Experimental Child Psychology, November 2017, Vol.163, pp.1-14 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0022-0965 ; E-ISSN: 1096-0457 ; DOI: 10.1016/j.jecp.2017.05.016

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...