skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of an electric field induced by a time-dependent ring current on the particle drift motion

Wang, C.S ; Kim, J.S

Planetary and Space Science, 1972, Vol.20(12), pp.2039-2044 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0032-0633 ; E-ISSN: 1873-5088 ; DOI: 10.1016/0032-0633(72)90059-1

Toàn văn sẵn có

2
The effect of an electric field induced by a time-dependent ring current on the particle drift motion
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of an electric field induced by a time-dependent ring current on the particle drift motion

Wang, C.S. ; Kim, J.S.

Planetary and Space Science, 12/1972, Vol.20(12), pp.2039-2044 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00320633 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0032-0633(72)90059-1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...