skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Immigration, Integration and the Law: The Intersection of Domestic, EU and International Legal Regimes
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration, Integration and the Law: The Intersection of Domestic, EU and International Legal Regimes

Murphy, Cliodhna

Dawsonera

ISBN10: 140946251X ; ISBN13: 9781409462514 ; E-ISBN10: 1409462528 ; E-ISBN13: 9781409462521

Toàn văn không sẵn có

2
Immigration, Integration and the Law: The Intersection of Domestic, EU and International Legal Regimes
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration, Integration and the Law: The Intersection of Domestic, EU and International Legal Regimes

Murphy, Cliodhna

Dawsonera

ISBN10: 140946251X ; ISBN13: 9781409462514 ; E-ISBN10: 1315587939 ; E-ISBN13: 9781315587936

Toàn văn không sẵn có

3
Immigration, integration and the law : the intersection of domestic, EU and international legal regimes
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration, integration and the law : the intersection of domestic, EU and international legal regimes

Clíodhna Murphy

iG Library Premium Collection (iG Publishing Pte. Ltd.)

E-ISBN 9781409462514 ; E-ISBN 9781409462521 ; E-ISBN 9781472404862

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...