skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards secure and truthful task assignment in spatial crowdsourcing

Zhai, Dongjun ; Sun, Yue ; Liu, An ; Li, Zhixu ; Liu, Guanfeng ; Zhao, Lei ; Zheng, Kai

World Wide Web, 2019, Vol.22(5), pp.2017-2040 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1386-145X ; E-ISSN: 1573-1413 ; DOI: 10.1007/s11280-018-0638-2

Toàn văn sẵn có

2
Towards secure and truthful task assignment in spatial crowdsourcing
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards secure and truthful task assignment in spatial crowdsourcing

Zhai, Dongjun ; Sun, Yue ; Liu, An ; Li, Zhixu ; Liu, Guanfeng ; Zhao, Lei ; Zheng, Kai

World Wide Web, 9/18/2018 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1386-145X ; E-ISSN: 1573-1413 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11280-018-0638-2

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards secure and truthful task assignment in spatial crowdsourcing.(Report)

Zhai, Dongjun ; Sun, Yue ; Liu, An ; Li, Zhixu ; Liu, Guanfeng ; Zhao, Lei ; Zheng, Kai

World Wide Web, 2019, Vol.22(5), p.2017(24) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1386-145X ; DOI: 10.1007/s11280-018-0638-2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...