skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals distribution and environmental quality assessment for sediments off the southern coast of the Shandong Peninsula, China

Liu, Shanshan ; Zhang, Yong ; Bi, Shipu ; Zhang, Xiaobo ; Li, Xiaoyue ; Lin, Manman ; Hu, Gang

Marine Pollution Bulletin, Nov 15, 2015, Vol.100(1), p.483(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0025-326X ; DOI: 10.1016/j.marpolbul.2015.09.028

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals distribution and environmental quality assessment for sediments off the southern coast of the Shandong Peninsula, China

Liu, Shanshan ; Zhang, Yong ; Bi, Shipu ; Zhang, Xiaobo ; Li, Xiaoyue ; Lin, Manman ; Hu, Gang

Marine pollution bulletin, 15 November 2015, Vol.100(1), pp.483-488 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1879-3363 ; PMID: 26409816 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.marpolbul.2015.09.028

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals distribution and environmental quality assessment for sediments off the southern coast of the Shandong Peninsula, China

Liu, Shanshan ; Zhang, Yong ; Bi, Shipu ; Zhang, Xiaobo ; Li, Xiaoyue ; Lin, Manman ; Hu, Gang

Marine Pollution Bulletin, 15 November 2015, Vol.100(1), pp.483-488 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0025-326X ; DOI: 10.1016/j.marpolbul.2015.09.028

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals distribution and environmental quality assessment for sediments off the southern coast of the Shandong Peninsula, China.(Report)

Liu, Shanshan ; Zhang, Yong ; Bi, Shipu ; Zhang, Xiaobo ; Li, Xiaoyue ; Lin, Manman ; Hu, Gang

Marine Pollution Bulletin, Nov 15, 2015, Vol.100(1), p.483 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0025-326X ; DOI: 10.1016/j.marpolbul.2015.09.028

Toàn văn sẵn có

5
Heavy metals distribution and environmental quality assessment for sediments off the southern coast of the Shandong Peninsula, China
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals distribution and environmental quality assessment for sediments off the southern coast of the Shandong Peninsula, China

Liu, Shanshan ; Zhang, Yong ; Bi, Shipu ; Zhang, Xiaobo ; Li, Xiaoyue ; Lin, Manman ; Hu, Gang

Marine Pollution Bulletin, 11/2015, Vol.100(1), pp.483-488 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 0025326X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2015.09.028

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...