skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An energetic evaluation of dissolution corrosion capabilities of liquid metals on iron surface

Xu, Yichun ; Song, Chi ; Zhang, Yange ; Liu, C. S. ; Pan, B. C. ; Wang, Zhiguang

Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, Vol.16(31), pp.16837-16845 [Tạp chí có phản biện]

Royal Society of Chemistry

ISSN: 1463-9076 ; E-ISSN: 1463-9084 ; DOI: 10.1039/c4cp01224k

Toàn văn sẵn có

2
An energetic evaluation of dissolution corrosion capabilities of liquid metals on iron surface
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An energetic evaluation of dissolution corrosion capabilities of liquid metals on iron surface

Xu, Yichun ; Song, Chi ; Zhang, Yange ; Liu, Changsong ; Pan, B. C. ; Wang, Zhiguang

Physical Chemistry Chemical Physics, 2014 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1463-9076 ; E-ISSN: 1463-9084 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1039/c4cp01224k

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An energetic evaluation of dissolution corrosion capabilities of liquid metals on iron surface

Xu, Yichun ; Song, Chi ; Zhang, Yange ; Liu, C S ; Pan, B C ; Wang, Zhiguang

Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21 August 2014, Vol.16(31), pp.16837-45 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1463-9084 ; PMID: 25005629 Version:1 ; DOI: 10.1039/c4cp01224k

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...