skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of competencies, team problem-solving ability, and computer audit activity on internal audit performance

Wu, Tung-Hsien ; Huang, Shi-Ming ; Huang, Shaio ; Yen, David

Information Systems Frontiers, Oct 2017, pp.1133-1148 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 13873326 ; E-ISSN: 15729419 ; DOI: 10.1007/s10796-015-9620-z

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of competencies, team problem-solving ability, and computer audit activity on internal audit performance

Wu, Tung-Hsien ; Huang, Shi-Ming ; Huang, Shaio ; Yen, David

Information Systems Frontiers, 2017, Vol.19(5), pp.1133-1148 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1387-3326 ; E-ISSN: 1572-9419 ; DOI: 10.1007/s10796-015-9620-z

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of competencies, team problem-solving ability, and computer audit activity on internal audit performance.(Report)

Wu, Tung-Hsien ; Huang, Shi-Ming ; Huang, Shaio Yan ; Yen, David C.

Information Systems Frontiers, 2017, Vol.19(5), p.1133(16) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1387-3326 ; DOI: 10.1007/s10796-015-9620-z

Toàn văn sẵn có

4
The effect of competencies, team problem-solving ability, and computer audit activity on internal audit performance
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of competencies, team problem-solving ability, and computer audit activity on internal audit performance

Wu, Tung-Hsien ; Huang, Shi-Ming ; Huang, Shaio Yan ; Yen, David C.

Information Systems Frontiers, 10/2017, Vol.19(5), pp.1133-1148 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1387-3326 ; E-ISSN: 1572-9419 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10796-015-9620-z

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...