skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The three-dimensional display for user interface in free viewpoint television system

Higashi, Takahiro ; Fujii, Toshiaki ; Tanimoto, Masayuki

21 May 2004, Vol.5291, pp.237-244

SPIE Digital Library - Proceedings

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9780819451941 ; ISBN: 0819451940 ; DOI: 10.1117/12.528867

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The three-dimensional display for user interface in free viewpoint television system

Higashi, Takahiro ; Fujii, Toshiaki ; Tanimoto, Masayuki

Proceedings of SPIE, 21 May 2004, Vol.5291(1), pp.237-244

SPIE Digital Library - Journals

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.528867

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...