skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polycyclic aromatic hydrocarbons in urban soils from kindergartens and playgrounds in Bratislava, the capital city of Slovakia

Hiller, Edgar ; Lachká, Lucia ; Jurkovič, Ľubomír ; Vozár, Jaroslav

Environmental Earth Sciences, 2015, Vol.73(11), pp.7147-7156 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1866-6280 ; E-ISSN: 1866-6299 ; DOI: 10.1007/s12665-014-3894-1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polycyclic aromatic hydrocarbons in urban soils from kindergartens and playgrounds in Bratislava, the capital city of Slovakia

Hiller , Edgar ; Lachká , Lucia ; Jurkovič , Ľubomír ; Vozár , Jaroslav

Environmental earth sciences, 2015, Vol.73(11), pp.7147-7156 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 1866-6280

Toàn văn sẵn có

3
Polycyclic aromatic hydrocarbons in urban soils from kindergartens and playgrounds in Bratislava, the capital city of Slovakia
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polycyclic aromatic hydrocarbons in urban soils from kindergartens and playgrounds in Bratislava, the capital city of Slovakia

Hiller, Edgar ; Lachká, Lucia ; Jurkovič, Ľubomír ; Vozár, Jaroslav

Environmental Earth Sciences, 6/2015, Vol.73(11), pp.7147-7156 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1866-6280 ; E-ISSN: 1866-6299 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s12665-014-3894-1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polycyclic aromatic hydrocarbons in urban soils from kindergartens and playgrounds in Bratislava, the capital city of Slovakia.(Report)

Hiller, Edgar ; Lachka, Lucia ; Jurkovic, A1 ; Vozar, Jaroslav

Environmental Earth Sciences, 2015, Vol.73(11), p.7147(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1866-6280

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...