skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of spironolactone on diastolic function and exercise capacity in patients with heart failure with preserved ejection fraction: the Aldo-DHF randomized controlled trial

Edelmann, Frank ; Wachter, Rolf ; Schmidt, Albrecht G ; Kraigher-Krainer, Elisabeth ; Colantonio, Caterina ; Kamke, Wolfram ; Duvinage, André ; Stahrenberg, Raoul ; Durstewitz, Kathleen ; Löffler, Markus ; Düngen, Hans-Dirk ; Tschöpe, Carsten ; Herrmann-Lingen, Christoph ; Halle, Martin ; Hasenfuss, Gerd ; Gelbrich, Götz ; Pieske, Burkert

JAMA, 27 February 2013, Vol.309(8), pp.781-91 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1538-3598 ; PMID: 23443441 Version:1 ; DOI: 10.1001/jama.2013.905

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of spironolactone on diastolic function and exercise capacity in patients with heart failure with preserved ejection fraction.(Clinical report)

Edelmann, Frank ; Wachter, Rolf ; Schmidt, Albrecht G. ; Kraigher-Krainer, Elisabeth ; Colantonio, Caterina ; Kamke, Wolfram ; Duvinage, Andre ; Stahrenberg, Raoul ; Durstewitz, Kathleen ; Loffler, Markus ; Dungen, Hans-Dirk ; Tschope, Carsten ; Herrmann-Lingen, Christoph ; Halle, Martin ; Hasenfuss, Gerd ; Gelbrich, Gotz ; Pieske, Burkert

JAMA, The Journal of the American Medical Association, Feb 27, 2013, Vol.309(8), p.781(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0098-7484

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of spironolactone on diastolic function and exercise capacity in patients with heart failure with preserved ejection fraction.(Clinical report)

Edelmann, Frank ; Wachter, Rolf ; Schmidt, Albrecht G. ; Kraigher - Krainer, Elisabeth ; Colantonio, Caterina ; Kamke, Wolfram ; Duvinage, Andre ; Stahrenberg, Raoul ; Durstewitz, Kathleen ; Loffler, Markus ; Dungen, Hans - Dirk ; Tschope, Carsten ; Herrmann - Lingen, Christoph ; Halle, Martin ; Hasenfuss, Gerd ; Gelbrich, Gotz ; Pieske, Burkert

JAMA, The Journal of the American Medical Association, Feb 27, 2013, Vol.309(8), p.781(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0098-7484

Toàn văn sẵn có

4
Effect of Spironolactone on Diastolic Function and Exercise Capacity in Patients With Heart Failure With Preserved Ejection Fraction: The Aldo-DHF Randomized Controlled Trial
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Spironolactone on Diastolic Function and Exercise Capacity in Patients With Heart Failure With Preserved Ejection Fraction: The Aldo-DHF Randomized Controlled Trial

Edelmann, Frank ; Wachter, Rolf ; Schmidt, Albrecht G. ; Kraigher-Krainer, Elisabeth ; Colantonio, Caterina ; Kamke, Wolfram ; Duvinage, André ; Stahrenberg, Raoul ; Durstewitz, Kathleen ; Löffler, Markus ; Düngen, Hans-Dirk ; Tschöpe, Carsten ; Herrmann-Lingen, Christoph ; Halle, Martin ; Hasenfuss, Gerd ; Gelbrich, Götz ; Pieske, Burkert ; Aldo-Dhf Investigators, for the

JAMA, 02/27/2013, Vol.309(8), p.781 [Tạp chí có phản biện]

American Medical Association (via CrossRef)

ISSN: 0098-7484 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1001/jama.2013.905

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...