skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cationically cured natural oil‐based green composites: Effect of the natural oil and the agricultural fiber

Pfister, Daniel P. ; Larock, Richard C.

Journal of Applied Polymer Science, 05 February 2012, Vol.123(3), pp.1392-1400 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0021-8995 ; E-ISSN: 1097-4628 ; DOI: 10.1002/app.33636

Toàn văn không sẵn có

2
Cationically cured natural oil-based green composites: Effect of the natural oil and the agricultural fiber
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cationically cured natural oil-based green composites: Effect of the natural oil and the agricultural fiber

Pfister, Daniel P. ; Larock, Richard C.

Journal of Applied Polymer Science, 02/05/2012, Vol.123(3), pp.1392-1400 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1002/app.33636

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...