skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Snack intake is reduced in the presence of a visual cognitive construal cue

Price, M. ; Higgs, S. ; Lee, M.

Appetite, 1 June 2016, Vol.101, pp.220-220 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/j.appet.2016.02.060

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Snack intake is reduced in the presence of a visual cognitive construal cue

Price, M. ; Higgs, S. ; Lee, M.

Appetite, June 1, 2016, Vol.101, p.220 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/j.appet.2016.02.060

Toàn văn sẵn có

3
Snack intake is reduced in the presence of a visual cognitive construal cue
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Snack intake is reduced in the presence of a visual cognitive construal cue

Price, M. ; Higgs, S. ; Lee, M.

Appetite, 06/2016, Vol.101, C, p.220 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2016.02.060

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...