skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioaccumulation and toxicity of lead, influenced by edaphic factors: using earthworms to study the effect of Pb on ecological health

Wijayawardena, M. ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Journal of Soils and Sediments, 2017, Vol.17(4), pp.1064-1072 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1439-0108 ; E-ISSN: 1614-7480 ; DOI: 10.1007/s11368-016-1605-0

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioaccumulation and toxicity of lead, influenced by edaphic factors: using earthworms to study the effect of Pb on ecological health

Wijayawardena, M. A. Ayanka ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Journal of Soils and Sediments, 2017, Vol.17(4), p.1064(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1439-0108 ; DOI: 10.1007/s11368-016-1605-0

Toàn văn sẵn có

3
Bioaccumulation and toxicity of lead, influenced by edaphic factors: using earthworms to study the effect of Pb on ecological health
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioaccumulation and toxicity of lead, influenced by edaphic factors: using earthworms to study the effect of Pb on ecological health

Wijayawardena, M. A. Ayanka ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Journal of Soils and Sediments, 4/2017, Vol.17(4), pp.1064-1072 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1439-0108 ; E-ISSN: 1614-7480 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11368-016-1605-0

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...