skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Initial validation of a virtual-reality learning environment for prostate biopsies: realism matters!

Fiard, Gaelle ; Selmi, Sonia-Yuki ; Promayon, Emmanuel ; Vadcard, Lucile ; Descotes, Jean-Luc ; Troccaz, Jocelyne

Journal of endourology, April 2014, Vol.28(4), pp.453-8 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1557-900X ; PMID: 24147849 Version:1 ; DOI: 10.1089/end.2013.0454

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Initial validation of a virtual-reality learning environment for prostate biopsies: realism matters!(Report)

Fiard, Gaelle ; Selmi, Sonia - Yuki ; Promayon, Emmanuel ; Vadcard, Lucile ; Descotes, Jean - Luc ; Troccaz, Jocelyne

Journal of Endourology, April, 2014, Vol.28(4), p.453(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0892-7790

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Initial validation of a virtual-reality learning environment for prostate biopsies: realism matters

Fiard, Gaelle ; Selmi, Sonia-Yuki ; Promayon, Emmanuel ; Vadcard, Lucile ; Descotes, Jean-Luc ; Troccaz, Jocelyne; Troccaz, Jocelyne (Editor)

Journal of Endourology and Part B, Videourology, 2014, Vol.28(4), pp.453-458 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0892-7790 ; E-ISSN: 1557-900X ; DOI: 10.1089/end.2013.0454

Toàn văn sẵn có

4
Initial Validation of a Virtual-Reality Learning Environment for Prostate Biopsies: Realism Matters!
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Initial Validation of a Virtual-Reality Learning Environment for Prostate Biopsies: Realism Matters!

Fiard, Gaelle ; Selmi, Sonia-Yuki ; Promayon, Emmanuel ; Vadcard, Lucile ; Descotes, Jean-Luc ; Troccaz, Jocelyne

Journal of Endourology, 04/2014, Vol.28(4), pp.453-458 [Tạp chí có phản biện]

Mary Ann Liebert (via CrossRef)

ISSN: 0892-7790 ; E-ISSN: 1557-900X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1089/end.2013.0454

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Initial validation of a virtual-reality learning environment for prostate biopsies: realism matters!

Fiard, Gaelle ; Selmi, Sonia-Yuki ; Promayon, Emmanuel ; Vadcard, Lucile ; Descotes, Jean-Luc ; Troccaz, Jocelyne

Journal of Endourology and Part B, Videourology (2013) epub ahead of print [Tạp chí có phản biện]

Cornell University

Arxiv ID: 1311.0806

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Initial validation of a virtual-reality learning environment for prostate biopsies: realism matters!

Fiard, Gaelle ; Promayon, Emmanuel ; Vadcard, Lucile ; Descotes, Jean-Luc ; Troccaz, Jocelyne; Troccaz, Jocelyne (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 4, 2013 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1089/end.2013.0454

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...